Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Νέα - Ανακοινώσεις


Επιλογή υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. στ’ του Οργανισμού του, συνήλθε στις 5-2-2019 και με βάση τη δημοσιευθείσα προκήρυξη προέβη στην επιλογή του υποτρόφου. Ο επιλεγείς είναι η Κωνσταντίνα Οικονόμου του Γεωργίου, φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Προκήρυξη υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τη χορήγηση μιας υποτροφίας σε Ευρυτάνα φοιτητή ή φοιτήτρια που σπουδάζει στα ΑΕΙ της χώρας.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €  κατ’ έτος για όλα τα υπολειπόμενα έτη σπουδών του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ