Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Σκοπός του ιδρύματος


Ο Σκοπός του  Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του είναι:

α) Η δημιουργία πνευματικού Κέντρου στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας, με βάση την οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθήκης με την προσωνυμία «ΦΩΤΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ», στη μνήμη του αδελφού των ιδρυτών Υφηγητή της Μετεωρολογίας Φωτίου Π. Καραπιπέρη.

β) Οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις για την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων αυτής, ως και οι σχετικές με την ανάπτυξη της ορεινής οικονομίας δραστηριότητες και γενικώς η ηθική και υλική συμβολή σε κάθε προσπάθεια ανόδου του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου των Ευρυτάνων.

γ) Η δημιουργία πάσης φύσεως κινήσεων, έργων ή προγραμμάτων επιστημονικών, εκπαιδευτικών, εκδοτικών κ.λ.π., με τα οποία προάγονται η Ιστορία, η Λαογραφία και γενικά ο πολιτισμός της Ευρυτανίας.

δ) Η δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στη Αγία Τριάδα Ευρυτανίας.

ε) Η απονομή χρηματικών βραβείων στους τρεις (3) πρώτους κατά βαθμό αποφοιτώντες μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας.

στ) Η χορήγηση υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, στους διακρινομένους ή διακριθέντες στις σπουδές τους άπορους νέους Ευρυτάνες, για τη συνέχιση των σπουδών τους στη ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει περί της απονομής και του ύψους ειδικού βραβείου, ονομαζόμενου «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΕΙΟ ΕΠΑΘΛΟ», για την επιβράβευση μελετών που αφορούν την περιοχή της Ευρυτανίας.

η) Η εκπλήρωση παντός ετέρου, κατά την κρίση και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κοινωφελούς σκοπού κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν. 2039/1939.