Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Υποτροφίες

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τη χορήγηση μιας υποτροφίας σε Ευρυτάνα φοιτητή ή φοιτήτρια που σπουδάζει στα ΑΕΙ της χώρας.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ¤  κατΆ έτος για όλα τα υπολειπόμενα έτη σπουδών του. 

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 19/12/2016. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. στΆ του Οργανισμού του, συνήλθε στις 16-1-2017 και στις 11/2/2017 και με βάση τη δημοσιευθείσα προκήρυξη προέβη στην επιλογή του υποτρόφου.

Ο επιλεγείς είναι η κ. Ελένη Ανδρώνη του Γεωργίου, φοιτήτρια του Αριστ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Αποκ. Δ/ση Θεσσαλίας - Σ.Ε. με την υπΆ αρ. πρωτ. 356/23796/1-3- 2017 Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα, ενέκρινε την ως άνω επιλογή.