Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Υποτροφίες

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τη χορήγηση μιας υποτροφίας σε Ευρυτάνα φοιτητή ή φοιτήτρια που σπουδάζει στα ΑΕΙ της χώρας.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €  κατ’ έτος για όλα τα υπολειπόμενα έτη σπουδών του.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 27/12/2017.

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. στ’ του Οργανισμού του, συνήλθε στις 27-1-2018 και στις 26-2-2018 και με βάση τη δημοσιευθείσα προκήρυξη προέβη στην επιλογή του υποτρόφου. Ο επιλεγείς είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κόπανος του Ιωάννη, φοιτητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Αποκ. Δ/ση Θεσσαλίας - Σ.Ε. με το υπ’ αρ. πρωτ. 400/30119/2-3-2018  έγγραφό της και η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.20.2/1558/2-3-2018 έγγραφό της, δεν διετύπωσαν αντιρρήσεις επί της ως άνω Απόφασης του Δ.Σ.