Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Υποτροφίες

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τη χορήγηση μιας υποτροφίας σε Ευρυτάνα φοιτητή ή φοιτήτρια που σπουδάζει στα ΑΕΙ της χώρας.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €  κατ’ έτος για όλα τα υπολειπόμενα έτη σπουδών του.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 27/12/2017.

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. στ’ του Οργανισμού του, συνήλθε στις 27-1-2018 και με βάση τη δημοσιευθείσα προκήρυξη προέβη στην επιλογή του υποτρόφου. Ο επιλεγείς είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κόπανος του Ιωάννη, φοιτητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να λάβουν γνώση οποιουδήποτε στοιχείου του διαγωνισμού (συνεννόηση με κ. Κων/να Μουντούρη τηλ. 2102017156) και να υποβάλουν ένσταση εντός δέκα ημερών από της αναρτήσεως (ήτοι μέχρι την Τετάρτη 7/2/2018), όπως προβλέπει η Διακήρυξη.

Η απόφαση του Δ.Σ. τελεί υπό την έγκριση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Η δημοσιευθείσα Προκήρυξη είχε ως εξής:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018


Το Καραπιπέρειο Πνευματικό Ιδρυμα προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 :

Μία υποτροφία για ήδη φοιτητή ή φοιτήτρια (όχι νεοεισαγόμενους) σε προπτυχιακό (για πρώτο πτυχίο) ή μεταπτυχιακό επίπεδο, σε οποιοδήποτε ΑΕΙ της χώρας και σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να κατάγονται από την Ευρυτανία και η οικογένειά τους να μην έχει επαρκή οικονομικά μέσα.
Η υποτροφία συνίσταται στο ποσό των 3.000,00 €  κατ’ έτος, για όλα τα έτη σπουδών.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της υποτροφίας στα επόμενα έτη σπουδών είναι η κανονική προαγωγή τους και μάλιστα με καλούς βαθμούς. Απώλεια και ενός Εξαμήνου σπουδών χωρίς σοβαρό λόγο ή χαμηλή βαθμολογία, σημαίνει διακοπή της υποτροφίας με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Το βοήθημα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 1.500,00  €.
Η πρώτη δόση μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου με την προσκόμιση από τον υπότροφο Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας του τελευταίου Εξαμήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι οφείλει το πολύ δύο μαθήματα (ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού έτους) και ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς είναι τουλάχιστον 6,5.
Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μετά το πέρας του α’ Εξαμήνου έκαστου ακαδημαϊκού έτους, με την προσκόμιση και πάλι Πιστοποιητικού αναλυτ. βαθμολογίας και εφόσον πληρούνται οι ίδιες ως ανωτέρω προϋποθέσεις.
Αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις η υποτροφία διακόπτεται.
Ειδικότερα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές το ετήσιο βοήθημα θα καταβάλλεται σε μία δόση, αφού τα έτη του διδακτορικού δεν διαχωρίζονται σε εξάμηνα, περί το μέσον του ακαδημαϊκού έτους.  Για τη λήψη του ετήσιου βοηθήματος ο υπότροφος θα προσκομίζει πιστοποιητικό της Σχολής για το έτος που βρίσκεται και βεβαίωση του εποπτεύοντος καθηγητή ότι η πρόοδος στην εκπόνηση του διδακτορικού είναι πολύ ικανοποιητική.
Η πρώτη δόση θα καταβληθεί αμέσως μετά την έγκριση του Πρακτικού επιλογής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από το Δ.Σ. του Ιδρύματος με βασικά κριτήρια, πλην της καταγωγής, τις οικονομικές δυνατότητες της οικογενείας των και τη βαθμολογία του τελευταίου εξαμήνου (ή του πτυχίου για τους μεταπτυχιακούς).
Οι προπτυχιακοί φοιτητές προηγούνται των μεταπτυχιακών σε περίπτωση ισοψηφίας.
Η Πράξη ανακήρυξης των υποτρόφων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.karapipereio.org.
Κατά της Πράξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός 10 ημερών από της δημοσιεύσεως, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος και αποστελλόμενη ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Ιδρύματος (βλ. τέλος παρούσης).
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται στην έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποτροφία είναι:

  1. Αίτηση
  2. Βεβαίωση της οικείας Σχολής για το εξάμηνο σπουδών που παρακολουθεί και τη γενική βαθμολογία που πέτυχε στο προηγούμενο εξάμηνο σπουδών (που δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 6,5). Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές βεβαίωση ότι έγινε δεκτός  για μεταπτυχιακές σπουδές και επίσημο αντίγραφο πτυχίου του.
  3. Επικυρωμένο εκκαθαριστικό  Φ.Ε. της οικογενείας έτους 2017 ή 2016 ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 επικυρωμένη από τη ΔΟΥ ότι η οικογένειά του δεν υποβάλλει φορολ. δήλωση.
  4. Υπεύθυνη  Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχει τύχει άλλης υποτροφίας από οποιαδήποτε πηγή για τον ίδιο σκοπό και ότι αν τύχει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την ανακήρυξή του ως υποτρόφου και την υπογραφή της σύμβασης, θα μας το γνωρίσει άμεσα.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή του από την Ευρυτανία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός 45 ημερών από τη πρώτη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά τους, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση : Καραπιπέρειο Πνευματικό Ιδρυμα, Πανόρμου 25,  115 22  Αθήνα, με την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα υποτροφιών».
Για τυχόν διευκρινίσεις κ. Κων/να Μουντούρη τηλ. 2102017156.

 

                                                                                   Αθήνα   14/ 10 / 2017
                                                                          Για το Καραπιπέρειο Πνευμ. Ιδρυμα

 

                                                                                  Ευάγγελος Παπασπύρου
                                                                                        Πρόεδρος Δ.Σ.