Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Υποτροφίες

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τη χορήγηση μιας υποτροφίας σε Ευρυτάνα φοιτητή ή φοιτήτρια που σπουδάζει στα ΑΕΙ της χώρας.
Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ¤  κατΆ έτος για όλα τα υπολειπόμενα έτη σπουδών του.
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 24/12/2018.

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. στΆ του Οργανισμού του, συνήλθε στις 5-2-2019 και στις 5-3-2019 και με βάση τη δημοσιευθείσα προκήρυξη προέβη στην επιλογή του υποτρόφου. Ο επιλεγείς είναι η κ. Κωνσταντίνα Οικονόμου του Γεωργίου, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Αποκ. Δ/ση Θεσσαλίας - Σ.Ε. με το υπΆ αρ. πρωτ. 627/46823/29-3-2019  έγγραφό της και η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με το υπΆ αρ. πρωτ. Φ.20.2/2030/26-3-2019 έγγραφό της, δεν διετύπωσαν αντιρρήσεις επί της ως άνω Απόφασης του Δ.Σ.