Το Δ.Σ. του Ιδρματος προκρυξε για το ακαδημακ τος 2019-2020, τη χοργηση μιας υποτροφας σε Ευρυτνα φοιτητ φοιττρια που σπουδζει στα ΑΕΙ της χρας.

Η υποτροφα ανρχεται στο ποσ των 3.000,00 €  κατ’ τος για λα τα υπολειπμενα τη σπουδν του.

Η προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν ληξε στις 9/12/2019.

Το Δ.Σ. του Ιδρματος σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. στ’ του Οργανισμο του, συνλθε στις 21-1-2020 και με βση τη δημοσιευθεσα προκρυξη προβη στην επιλογ του υποτρφου.

Ο επιλεγες εναι η Μπρου Μαρα του Ιωννη φοιττρια στο Παιδαγωγικ Τμμα Δημοτικς Εκπαδευσης του ΕΚΠ Αθηνν.

Οι χοντες ννομο συμφρον μπορον να λβουν γνση των στοιχεων του διαγωνισμο που επιτρπει η νομοθεσα περ προσωπικν δεδομνων (συνεννηση με κ. Κων/να Μουντορη τηλ. 2102017156) και να υποβλουν νσταση εντς δκα ημερν απ της αναρτσεως (τοι μχρι την Δευτρα 2/2/2020), πως προβλπει η Διακρυξη.

Η απφαση του Δ.Σ. τελε υπ την γκριση της Περιφερειακς Δ/νσης Εκπ/σης Στερες Ελλδας και της Αποκεντρωμνης Διοκησης Θεσσαλας – Στερες Ελλδας.
Η δημοσιευθεσα Προκρυξη εχε ως εξς:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020


Το Καραπιπρειο Πνευματικ Ιδρυμα προκηρσσει για το ακαδημακ τος 2019-2020 :

Μα υποτροφα για δη φοιτητ φοιττρια (χι νεοεισαγμενο) σε προπτυχιακ (για πρτο πτυχο) μεταπτυχιακ εππεδο, σε οποιοδποτε ΑΕΙ της χρας και σε οποιοδποτε γνωστικ πεδο. Απαρατητες προποθσεις οι υποψφιοι να κατγονται απ την Ευρυτανα, η οικογνει τους να μην χει επαρκ οικονομικ μσα και να διακρνονται για την επιμλει τους (βαθμολογα χι μικρτερη απ 6,50).
Η υποτροφα συνσταται στο ποσ των 3.000,00  €  κατ’ τος, για λα τα υπολειπμενα τη σπουδν (κανονικς φοτησης, χι πτυχο).
Προπθεση για τη συνχιση της υποτροφας στα επμενα τη σπουδν εναι η κανονικ προαγωγ τους και μλιστα με καλος βαθμος. Απλεια και ενς Εξαμνου σπουδν χωρς σοβαρ λγο χαμηλ βαθμολογα, σημανει διακοπ της υποτροφας με απφαση του Δ.Σ. του Ιδρματος.
Το βοθημα θα καταβλλεται σε δο δσεις των 1.500,00  €.
Η πρτη δση μετ την κδοση των αποτελεσμτων της επαναληπτικς εξεταστικς περιδου του Σεπτεμβρου με την προσκμιση απ τον υπτροφο Πιστοποιητικο αναλυτικς βαθμολογας του τελευταου Εξαμνου, απ το οποο θα προκπτει τι οφελει το πολ δο μαθματα (ανεξαρττως ακαδημακο τους) και τι ο μσος ρος της βαθμολογας των μαθημτων στα οποα εξετστηκε επιτυχς εναι τουλχιστον 6,5.
Η δετερη δση θα καταβλλεται μετ το πρας του α’ Εξαμνου καστου ακαδημακο τους, με την προσκμιση και πλι Πιστοποιητικο αναλυτ. βαθμολογας και εφσον πληρονται οι διες ως ανωτρω προποθσεις.
Αν δεν πληρονται οι ανωτρω προποθσεις η υποτροφα διακπτεται.
Ειδικτερα για τους μεταπτυχιακος φοιτητς το ετσιο βοθημα θα καταβλλεται σε μα δση, αφο τα τη του διδακτορικο δεν διαχωρζονται σε εξμηνα, περ το μσον του ακαδημακο τους.  Για τη λψη του ετσιου βοηθματος ο υπτροφος θα προσκομζει πιστοποιητικ της Σχολς για το τος που βρσκεται και βεβαωση του εποπτεοντος καθηγητ τι η προδος στην εκπνηση του διδακτορικο εναι πολ ικανοποιητικ.
Η πρτη δση θα καταβληθε αμσως μετ την γκριση του Πρακτικο επιλογς απ την Αποκεντρωμνη Διοκηση Θεσσαλας – Στερες Ελλδας.
Η επιλογ των υποτρφων θα γνει απ το Δ.Σ. του Ιδρματος με βασικ κριτρια, πλην της καταγωγς, τις οικονομικς δυναττητες της οικογενεας των και τη βαθμολογα του τελευταου εξαμνου ( του πτυχου για τους μεταπτυχιακος).
Οι προπτυχιακο φοιτητς προηγονται των μεταπτυχιακν σε περπτωση ισοψηφας.
Η Πρξη ανακρυξης των υποτρφων θα αναρτηθε στην ιστοσελδα του Ιδρματος www.karapipereio.org.
Κατ της Πρξης οι ενδιαφερμενοι μπορον να υποβλουν νσταση εντς 10 ημερν απ της δημοσιεσεως, απευθυνμενη στον Πρεδρο του Δ.Σ. του Ιδρματος και αποστελλμενη ταχυδρομικ στη διεθυνση του Ιδρματος (βλ. τλος παροσης).
Οι αποφσεις του Δ.Σ. υπκεινται στην γκριση του Περιφερειακο Δ/ντ Εκπ/σης Στερες Ελλδας και του Γεν. Γραμματα Αποκεντρωμνης Διοκησης Θεσσαλας – Στερες Ελλδας.

Απαιτομενα δικαιολογητικ για την υποτροφα εναι:

  1. Ατηση
  2. Βεβαωση της οικεας Σχολς για το εξμηνο σπουδν που παρακολουθε και τη γενικ βαθμολογα που πτυχε στο προηγομενο εξμηνο σπουδν (που δεν πρπει να εναι χαμηλτερη απ 6,5). Για τους μεταπτυχιακος φοιτητς βεβαωση τι γινε δεκτς  για μεταπτυχιακς σπουδς και επσημο αντγραφο πτυχου του.
  3. Επικυρωμνο εκκαθαριστικ  Φ.Ε. της οικογενεας τους 2019 2018 Υπεθυνη Δλωση Ν.1599/86 επικυρωμνη απ τη ΔΟΥ τι η οικογνει του δεν υποβλλει φορολ. δλωση.
  4. Υπεθυνη  Δλωση Ν.1599/86 τι δεν χει τχει λλης υποτροφας απ οποιαδποτε πηγ για τον διο σκοπ και τι αν τχει στο διστημα που θα μεσολαβσει μχρι την ανακρυξ του ως υποτρφου και την υπογραφ της σμβασης, θα μας το γνωρσει μεσα.
  5. Πιστοποιητικ οικογενειακς κατστασης απ το οποο να προκπτει η καταγωγ του απ την Ευρυτανα.

Οι ενδιαφερμενοι πρπει να εκδηλσουν το ενδιαφρον τους εντς 45 ημερν απ τη πρτη δημοσευση της παροσας στον Τπο, αποστλλοντας τα δικαιολογητικ τους, με συστημνη επιστολ, στη διεθυνση : Καραπιπρειο Πνευματικ Ιδρυμα, Πανρμου 25,  115 22  Αθνα, με την νδειξη «Για το Πργραμμα Yποτροφιν».

Για τυχν διευκρινσεις κ. Κων/να Μουντορη τηλ. 2102017156.
                                                                                          Αθνα   11/ 10 / 2019
                                                                            Για το Καραπιπρειο Πνευμ. Ιδρυμα

 

                                                                                          Ευγγελος Παπασπρου
                                                                                                  Πρεδρος Δ.Σ.