Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Διοίκηση

 

Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία.

Σημερινή σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Ευάγγελος Π. Παπασπύρου - Πρόεδρος
Ελένη Μουντούρη - Αντιπρόεδρος
Κων/να Μουντούρη - Γεν. Γραμματέας
Στυλιανός Χατζηθάνος - Ταμίας
Μαρία Χατζηθάνου - Μέλος
Ιωάννης Αναστασιάδης - Μέλος και
Αρχιμανδρίτης Ιλλαρίων Λιάσκος - Μέλος