Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Διοίκηση

 

Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία.

Σημερινή σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ευάγγελος Π. Παπασπύρου - Πρόεδρος
Ελένη Μουντούρη - Αντιπρόεδρος
Κων/να Μουντούρη - Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Αναστασιάδης - Ταμίας
Στυλιανός Χατζηθάνος - Μέλος
Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων Λιάσκος - Μέλος και
Ελβίρα Μαζαράκη-Αγάθου Μέλος